Accessibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.startupestudis.com/ (els subdominis d’aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la seva revisió d’accessibilitat.

2. Càrrega desproporcionada: no aplica.

3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Existeixen arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control d’aquest Ministeri.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 22 de setembre de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 22 de setembre de 2023.

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del correu electrònic info@startupestudis.com o trucant al telèfon 93 535 61 35.

Pot presentar:

 • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • o continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per Start Up Centre d’Estudis S.L. com a responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de setembre de 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres s’adopten les següents mesures per a facilitar l’accessibilitat:

 • Utilització de text alternatiu en les imatges
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’enllaç
 • Ús dels estàndards del W3C: HTML5, CSS, DOM, SVG.
WhatsApp WhatsApp